Regulamin konkursu Rich – zdobądź złoto i diamenty

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Rich - zdobądź złoto i diamenty” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000174805, REGON 093144028, NIP 9671171532, nr BDO: 000004260; kapitał zakładowy 8 000 000 zł, (zwany dalej „Organizatorem” bądź „Fundatorem”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy właściciel salonu fryzjerskiego (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz spółki handlowe mające za przedmiot działalności usługi fryzjerskie kupujący od Przedstawicieli Handlowych Organizatora lub wykonujących dla Organizatora obowiązki Przedstawiciela Handlowego na podstawie odrębnej umowy produkt uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie określony w § 1 ust. 7 poniżej (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.01.2020 r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 23:59:59.
 5. Zakup produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski.
 7. Zakup promocyjny w Konkursie rozpocznie się w dniu 02.01.2020 r. a zakończy w dniu 31.03.2020 r., okres ten będzie zwany dalej „Okresem Promocji”. Sprzedażą promocyjną będzie objęty produkt: odżywka Rich 12in1  250 ml zwany dalej „Produktem Promocyjnym”. Zgłoszeń do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać w Okresie Promocji poprzez zakup Produktu Promocyjnego.
 8. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu akceptuje niniejszy regulamin w całości. Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu Rich – zdobądź złoto i diamenty. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu,  a szczegółowe informacje dotyczące zasad  przetwarzania wszelkich danych osobowych umieszczone są na jego stronie internetowej w polityce prywatności.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wydania nagród.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy od dnia 02.01.2020 roku od godz. 08:00 do dnia 31.03.2020 roku godz. 23:59:59, tj. w Okresie Promocji:
  1. dokonywać zakupów Produktu Promocyjnego
  2. poprzez dokonywanie Zakupów Promocyjnych, potwierdzonych fakturą dokumentującą zakup, wystawioną przez Przedstawiciela Handlowego, zbierać punkty na zasadach określonych w §2  punkt 2 poniżej (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”).
 2. Uczestnik za zakup jednego Produktu Promocyjnego otrzymuje 1 punkt,
 3. Dane zakupowe do aplikacji wprowadza odpowiedni dla danego Uczestnika Przedstawiciel Handlowy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia.
 4. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 • 3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. Naszyjnik złoty Apart o wartości 8990 zł brutto

a1) nagroda pieniężna o wartości 999 zł

 1. Naszyjnik złoty Apart o wartości 6390 zł brutto

b1) nagroda pieniężna o wartości 710 zł

 1. Naszyjnik złoty Apart o wartości 2790 zł brutto

c1) nagroda pieniężna o wartości 310 zł

 

 1. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 20189 zł brutto.
 2. Nagrody będą przyznawane przez Brand managera Mila Pro Uczestnikom, którzy w okresie promocyjnym zakupią najwięcej Produktu Promocyjnego:
 3. Nagroda I stopnia za najwyższy wynik Zakupów Promocyjnych osiągnięty łącznie, w czasie trwania całego Konkursu,
 4. Nagroda II stopnia za drugi wynik Zakupów Promocyjnych osiągnięty łącznie, w czasie trwania całego Konkursu,
 5. Nagroda III stopnia za trzeci wynik Zakupów Promocyjnych osiągnięty łącznie, w czasie trwania całego Konkursu,
 6. Nagrody będą przyznawane jednorazowo po zakończeniu czasu trwania konkursu.
 7. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryterium ilości zakupionych Produktów Promocyjnych przez salon fryzjerski biorący udział w Konkursie, gdzie kryterium będzie liczba zakupionych produktów promocyjnych przedstawiona Fundatorowi przez właściwego dla danego Uczestnika Przedstawiciela Handlowego.
 8. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.

 

 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim osobom którzy zakupili produkt i wyrazili chęć udziału w konkursie,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. podpisanie listy osób – laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

 

 1. Procedura przyznawania nagród zakończy się najpóźniej 30 kwietnia 2020 roku.

 

 1. Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
  2. faktura dokumentująca zakup Produktów Promocyjnych będzie podrobiona, przerobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub
  3. faktura dokumentująca zakup Produktów Promocyjnych będzie miała późniejszą datę niż data zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, lub
  4. faktura dokumentująca zakup Produktów Promocyjnych będzie dotyczyła innego zakupu niż Zakup Promocyjny.

 

 1. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

 • 4

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną dostarczone Laureatowi najpóźniej do dnia 30 maja 2020 roku.
 2. Laureaci odbierając nagrody podpisują i dostarczają Organizatorowi potwierdzenie otrzymania nagrody nazywany Listą Wydania Nagród.

 

 • 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres: Polwell Sp. Z o.o, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora.
 3. Wszystkie Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020 roku.